KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV

OŠ Valentina Vodnika

I. EVIDENCE, VODENE NA PODLAGI ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI

1. Katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

2. Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah

3. Katalog zbirke podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

4. Katalog zbirke podatkov o članih organov zavoda

II. DRUGE EVIDENCE V ZVEZI Z UČENCI

5. Katalog zbirke podatkov o postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo

6. Katalog evidence o izdanih spričevalih in drugih listinah

7. Katalog evidence poškodb delavcev

8. Katalog evidence osebnih podatkov učencev, pridobljenih na podlagi pisnega soglasja staršev

9. Katalog evidence plačil staršev

III. EVIDENCE V ZVEZI Z DELAVCI ZAVODA

10. Katalog evidence o zaposlenih delavcih

11. Katalog evidence dela v splošno korist

12. Katalog evidence plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom

13. Katalog evidence o izrabi delovnega časa

14. Katalog evidence bolniških in neg

15. Katalog evidence o usposabljanju za varno delo in preizkus usposobljenosti

16. Katalog evidence o zdravstvenih pregledih delavcev

17. Katalog evidence o nezgodah (poškodbah) pri delu

18. Katalog evidence o usposabljanju za varstvo pred požarom

19. Katalog evidence zaključnih postopkov za zasedbo prostih delovnih mest

1. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V OSNOVNO ŠOLO, IN NJIHOVIH STARŠIH

1.1. Naziv zbirke podatkov:

Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

1.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

1.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13), 95. člen.

1.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

učenci, vpisani v OŠ Valentina Vodnika, in njihovi starši oz. skrbniki.

1.5. Vrste osebnih podatkov:

a) podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem;

b) podatki o starših oz. skrbnikih: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna obvestila, ko je učenec v šoli.

1.6. Namen obdelave:

za potrebe izvajanja obveznega izobraževanja.

1.7. Rok hrambe:

V računalniški obliki trajno (eAsistent), v papirni obliki za tekoče šolsko leto.

1.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

1.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci zavoda,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz zbirke in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov,

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

1.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

1.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dokumenti, ki so nosilci osebnih podatkov iz zbirke o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših, se hranijo v omarah v pisarnah šolske svetovalne službe. Ključe hranijo pooblaščene osebe.

Osebni podatki iz zbirke, ki se hranijo elektronsko, so pred nepooblaščeno obdelavo zavarovani z gesli.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

1.12. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

4.14. Pooblaščeni delavci zavoda za vodenje in obdelavo zbirk osebnih podatkov:

strokovni delavci šole

2. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH, VZGOJNIH OPOMINIH IN DRUGIH LISTINAH

2.1. Naziv zbirke podatkov:

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah

2.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

2.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13), 95. člen.

2.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

učenci, vpisani v OŠ Valentina Vodnika

2.5. Vrste osebnih podatkov

a) podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem;

b) podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah.

2.6. Namen obdelave:

za potrebe izvajanja obveznega izobraževanja.

2.7. Rok hrambe:

V skladu s pravilnikom o dokumentaciji v OŠ.

2.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

2.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

· pooblaščeni delavci zavoda,

· delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz zbirke in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov.

· na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

2.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

2.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dokumenti, ki so nosilci podatkov iz Zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah, se hranijo v ognjevarnih omarah v tajništvu šole. Ključe hranijo pooblaščene osebe.

Dostop do preostalih podatkov, ki so hranjeni v elektronski obliki, je avtoriziran.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

2.12. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

2.13. Pooblaščeni delavci zavoda za vodenje in obdelavo zbirke osebnih podatkov:

strokovni delavci šole

3. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O UČENCIH, KI POTREBUJEJO POMOČ OZIROMA SVETOVANJE

3.1. Naziv zbirke podatkov:

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

3.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

3.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11,

40/12 – ZUJF in 63/13), 95. člen, in pisno soglasje staršev.

3.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

učenci, vpisani v OŠ Valentina Vodnika, za katere šolska svetovalna služba izvaja pomoč oz. svetovanja, in njihovi starši.

3.5. Vrste osebnih podatkov:

a) podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem;

b) podatki o starših oz. skrbnikih: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna obvestila, ko je učenec v šoli;

c) podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah;

č) podatki o družinski in socialni anamnezi, razvojna anamneza, strokovno interpretirani rezultati diagnostičnih postopkov, podatki o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja, dokumentacija v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami ter strokovna mnenja drugih institucij (centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic).

3.6. Namen obdelave:

za potrebe nudenja strokovne pomoči učencu v okviru izvajanja obveznega izobraževanja.

3.7. Rok hrambe:

eno leto po zaključku šolanja učenca.

3.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

3.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

· pooblaščeni delavci zavoda,

· delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz zbirke in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov.

· na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

3.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

3.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dokumenti, ki so nosilci podatkov iz Zbirke podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje, se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni šolske svetovalne službe.

Dostop do preostalih podatkov, ki so hranjeni v elektronski obliki, je avtoriziran.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov V OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

3.12. Podatki o zastopniku:

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

3.13. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirk osebnih podatkov:

Strokovni delavci šolske svetovalne službe

4. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O ČLANIH ORGANOV ZAVODA

4.1. Naziv zbirke podatkov:

Zbirka podatkov o članih organov zavoda

4.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

4.3. Pravna podlaga za obdelavo zbirke osebnih podatkov:

Pravilniki organov zavoda

4.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Člani Sveta zavoda; člani Sveta staršev, člani Sklada Valentina Vodnika

4.5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov bivališča, kontakt (telefonska številka, elektronski naslov)

4.6. Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za namen delovanja organov zavoda – sveta zavoda, sveta staršev in šolskega sklada.

4.7. Rok hrambe:

Trajno.

4.8. Omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

4.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Ravnateljica, pomočnici ravnateljice, tajnica zavoda, predsednik Sveta zavoda, predsednik Sveta staršev, računovodstvo, predsednik Sklada Valentina Vodnika.

4.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

4.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu zavoda

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

4.12. Podatki o zastopniku:

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

4.13. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke podatkov:

tajnica OŠ Valentina Vodnika, ravnateljica

5. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O POSTOPKU UGOTAVLJANJA PRIPRAVLJENOSTI OTROKA ZA VSTOP V OSNOVNO ŠOLO

5.1. Naziv zbirke podatkov:

Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo

5.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

5.3. Pravna podlaga o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Pravilnik

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Otroci, predvideni za vpis v osnovno šolo.

5.4. Vrste osebnih podatkov , shranjenih v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o otrocih: ime in priimek, EMŠO, podatki o zdravstveni anamnezi, ki so potrebni za odločanje komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

5.5. Namen obdelave:

Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo.

5.6. Rok hrambe:

eno leto po zaključku šolanja učenca.

5.7. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)

5.8. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Psihologinja: podatki se posredujejo članom komisije, ki ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v osnovno šolo; podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje za izvajanje z zakonom določenih nalog.

5.9. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

5.10. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v prostorih svetovalne službe ali psihologinje.

5.11. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig

V postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo se iz uradnih evidenc zdravstvenih institucij in vrtcev lahko pridobivajo tisti osebni podatki o otroku, ki so potrebni za odločanje komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo.

5.12. Podatki o zastopniku:

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).

5.13. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke podatkov:

Psihologinja OŠ Valentina Vodnika, šolska svetovalna služba

6. KATALOG EVIDENCE O IZDANIH SPRIČEVALIH IN DRUGIH LISTINAH

6.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o izdanih spričevalih in drugih listinah

6.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

6.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12), 3. odst. 16. člena.

6.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

učenci OŠ Valentina Vodnika

6.5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v evidenci o izdanih spričevalih in drugih listinah:

ime in priimek, EMŠO ter številka matičnega lista učenca.

6.6. Namen obdelave:

evidentiranje izdanih listin.

6.7. Rok hrambe:

trajno.

6.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

6.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci OŠ Valentina Vodnika,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov, ,

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

6.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

6.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Hranjeno v elektronski obliki in fizični obliki v ognjevarni omari v tajništvu šole. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

6.1. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

6.2. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

6.3. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke podatkov:

Svetovalna služba, strokovni delavci šole

7. KATALOG EVIDENCE POŠKODB UČENCEV

7.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca poškodb učencev

7.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

7.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Pravila šolskega reda OŠ Valentina Vodnika in Vzgojni načrt šole.

7.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

učenci OŠ Valentina Vodnika, ki so se poškodovali v šolskem času, in delavci zavoda, ki so zapisali potek dogodka

7.5. Vrste osebnih podatkov:

a) podatki o učencu : ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča in razred, ki ga učenec obiskuje v tekočem šolskem letu;

b) podatki o delavcu zavoda: ime in priimek.

7.6. Namen obdelave:

sprotno evidentiranje podatkov o času, kraju in načinu nastanka poškodbe ter o vrsti poškodbe učenca in pričah dogodka??

7.7. Rok hrambe:

10 let.

7.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v evidenci poškodb učencev:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

7.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci OŠ Valentina Vodnika,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov,,

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

7.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

7.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Osebni podatki so shranjeni v registratorju v zaklenjenih omarah v tajništvu šole.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

7.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

7.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

7.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirk osebnih podatkov:

tajnica OŠ Valentina Vodnika

8. KATALOG EVIDENCE OSEBNIH PODATKOV UČENCEV, PRIDOBLJENIH NA PODLAGI PISNEGA SOGLASJA STARŠEV

8.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca osebnih podatkov učencev, pridobljenih na podlagi pisnega soglasja staršev

8.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

8.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

pisno soglasje staršev za zbiranje osebnih podatkov učencev OŠ Valentina Vodnika.

8.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

:

učenci OŠ Valentina Vodnika, katerih starši so podali potrebno soglasje.

8.5. Vrste osebnih podatkov:

fotografije, videoposnetki, zvočni zapisi in videoposnetki ter izpolnjeni anketni vprašalniki, likovni, literarni in drugi izdelki učencev OŠ Valentina Vodnika.

8.6. Namen obdelave:

dokumentiranje šolskega dela.

8.7. Rok hrambe:

Do konca šolskega leta.

8.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

8.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci OŠ Valentina Vodnika,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov,

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

8.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

8.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Nosilci osebnih podatkov so shranjeni v zaklenjeni omari v svetovalni službi.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

8.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

8.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

8.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke osebnih podatkov:

strokovni delavci šole, pomočnici ravnateljice, računalničar

9. KATALOG EVIDENCE PLAČIL STARŠEV

9.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca plačil staršev

9.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

9.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D in 47/15), 78. člen, in sklenjena pogodba o plačilih šolske prehrane in šolskih dejavnosti.

9.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

učenci OŠ Valentina Vodnika in njihovi starši

9.5. Vrste osebnih podatkov:

a) podatki učencev: ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča in razred, ki ga učenec obiskuje v tekočem šolskem letu;

b) podatki staršev: ime in priimek, naslov prebivališča, davčna številka;

c) drugo: posebnosti, potrebne za obračun (prisotnost/ odsotnost učenca), podatki o višini mesečnih in občasnih plačil staršev oz. skrbnikov, podatki o višini subvencije za šolsko prehrano.

9.6. Namen obdelave:

evidentiranje mesečnih plačil.

9.7. Rok hrambe:

trajno

9.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

9.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

· pooblaščeni delavci OŠ Valentina Vodnika,

· delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov,

· na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

9.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

9.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Osebni podatki, ki jih zavod vodi v materialni obliki, so shranjeni v zaklenjenih omarah v računovodstvu.

Dostop do podatkov v računalniku je zaščiten z gesli.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

9.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

9.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

9.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke osebnih podatkov:

Knjigovodja, administrator in računovodja OŠ Valentina Vodnika

10. KATALOG EVIDENCE O ZAPOSELNIH DELAVCIH

10.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o zaposlenih delavcih

10.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

10.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), 7. in 13. člen.

10.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

vsi delavci, ki so zaposleni v OŠ Valentina Vodnika

10.5. Vrste osebnih podatkov:

a) podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO oz. datum rojstva, če oseba nima EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ukvarjanje delavca z dopolnilnim delom pri drugem delodajalcu ter ime, matična številka in naslov tega delodajalca (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj);

b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje;

c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe (za določen ali nedoločen čas), razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo;

č) podatki o prenehanji pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

10.6. Namen obdelave:

izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.

10.7. Rok hrambe:

trajno

10.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

10.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci zavoda,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov, ,

" Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

" Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

10.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

10.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dokumentacija v materialni obliki se shranjuje v osebnih mapah zaposlenih in v registratorjih, ki se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v tajništvu 2 zavoda. Dostop do preostalih podatkov, ki so hranjeni v elektronski obliki, je avtoriziran.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

10.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

10.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

10.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke osebnih podatkov:

Računovodkinja in tajnica OŠ Valentina Vodnika

11. KATALOG EVIDENCE PEDAGOŠKE PRAKSE IN PRIPRAVNIŠTVA

11.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca pedagoške prakse in pripravništva

11.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

11.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

" dogovor o opravljanju pedagoške prakse ali

" Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 72/07 in 38/14), 23. člen.

11.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

" osebe, ki v OŠ Valentina Vodnika opravljajo delovno prakso na podlagi 59. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12 in 46/13) ali

" osebe, ki v OŠ Valentina Vodnika opravljajo pripravništvo na podlagi 110. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15).

11.5. Vrste osebnih podatkov:

ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka občina, davčna izpostava), datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, končana šola, datum končanja šolanja, poklic in najvišja dosežena stopnja izobrazbe.

11.6. Namen obdelave:

za potrebe izvajanja pedagoške prakse in pripravništva ter za zagotavljanje pravic in obveznosti osebe iz naslova opravljanja pedagoške prakse ali pripravništva.

11.7. Rok hrambe:

pedagoška praksa: 5 let; pripravništvo in mentorstvo: 10 let.

11.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

11.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci zavoda,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov.

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

11.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

11.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dokumentacija v materialni obliki se shranjuje v registratorjih, ki se hranijo v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

11.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

11.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

11.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke osebnih podatkov:

tajnica OŠ Valentina Vodnika, ravnateljica

12. KATALOG EVIDENCE PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMNKOV TER DRUGIH IZPLAČIL V ZVEZI Z DELOM

12.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o plači zaposlenega

12.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

12.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), 7. in 16. člen.

12.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

vsi delavci zaposleni na OŠ Valentina Vodnika

12.5. Vrste osebnih podatkov:

a) podatki o delavcu:

- osebno ime, enotna matična številka občana oz. datum rojstva, če oseba nima EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), davčna izpostava;

- izobrazba, ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ukvarjanje delavca z dopolnilnim delom pri drugem delodajalcu ter ime, matična številka in naslov tega delodajalca (ulica, hišna številka, poštne številka, kraj);

- podatki o vzdrževanih družinskih članih: osebno ime, leto rojstva, davčna številka;

- številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki;

b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca:

- plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač;

- izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja;

- neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo;

c) podatki o drugih stroških dela:

- povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela;

č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca:

- prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;

- plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.

12.6. Namen obdelave:

izvrševanje pravic iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na plačilo za opravljanje dela, ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.

12.7. Rok hrambe:

trajno.

12.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

12.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v evidenci o stroških dela:

" pooblaščeni delavci zavoda,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov,

" Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

" Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

12.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

12.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva in v arhivu zavoda. Dostop do podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

12.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

12.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

12.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje evidence o stroških dela in obdelavo podatkov:

računovodja in knjigovodja OŠ Valentina Vodnika

13. KATALOG EVIDENCE O IZRABI DELOVNEGA ČASA

13.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o izrabi delovnega časa

13.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

13.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), 7. in 18. člen.

13.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

zaposleni v OŠ Valentina Vodnika in osebe, ki v zavodu opravljajo delo zaradi usposabljanja.

13.5. Vrste osebnih podatkov:

ime in priimek delavca, pravna podlaga za obstoj delovnega razmerja, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, izobraževanje delavca izven delovnega časa, koriščenje dopusta in nadur.

13.6. Namen obdelave:

izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.

13.7. Rok hrambe:

trajno

13.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

13.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci zavoda,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov, ,

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

13.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

13.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dostop do podatkov iz zbirke, ki se hranijo v elektronski obliki, je zavarovan z geslom.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

13.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

13.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke osebnih podatkov:

pomočnici ravnateljice, tajnica in ravnateljica

 

14. KATALOG EVIDENCE BOLNIŠKIH IN NEG

14.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca bolniških in neg

14.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

14.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT), 48. člen.

14.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

zaposleni v OŠ Valentina Vodnika, ki so začasno zadržani od dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali zaradi nege ožjega družinskega člana v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju.

14.5. Vrste osebnih podatkov:

a) podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov bivališča;

b) podatki o ožjem družinskem članu: ime in priimek, datum rojstva, sorodstveno razmerje;

c) drugi podatki: razlog odsotnosti in čas trajanja odsotnosti.

14.6. Namen obdelave:

uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in pravic iz zdravstvenega zavarovanja.

14.7. Rok hrambe:

trajno.

14.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

14.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci OŠ Valentina Vodnika,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkovna podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

14.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

14.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Nosilci osebnih podatkov evidence bolniških in neg so shranjeni v zaklenjeni omari v tajništvu.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1.6. 2018.

14.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

14.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

14.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke osebnih podatkov:

Knjigovodja, računovodja, tajnica in pomočnici ravnateljice OŠ Valentina Vodnika

15. KATALOG EVIDENCE O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH USPOSOBLJENOSTI

15.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih usposobljenosti

15.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

15.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), 61. člen.

15.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

" osebe, ki v OŠ Valentina Vodnika opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi,

" osebe, ki v OŠ Valentina Vodnika opravljajo delo na kakršni koli drugi pravni podlagi,

" osebe, ki v OŠ Valentina Vodnika opravljajo delo zaradi usposabljanja.

15.5. Vrste osebnih podatkov:

a) podatki vezani na osebe, ki se usposabljajo:

ime in priimek, datum rojstva, podatki o delovnem mestu ter o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delovno mesto oz. naloge, opis del oz. nalog z vidika varstva pri delu, rok za obnavljanje znanja in preizkusa za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu;

b) podatki o izvajalcih usposabljanja:

ime in priimek, strokovna izobrazba in funkcija.

15.6. Namen obdelave:

urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.

15.7. Rok hrambe:

trajno.

15.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

15.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci zavoda,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov.

" izvajalci usposabljanja,

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

15.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

15.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dokumenti v zvezi z zagotavljanjem varnega opravljanja dela se hranijo v registratorju v omari v tajništvu šole.

Dostop do podatkov, ki se hranijo v elektronski obliki, je avtoriziran.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

15.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

15.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

15.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke osebnih podatkov:

Ravnateljica, tajnica OŠ Valentina Vodnika.

16. KATALOG EVIDENCE O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

16.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev

16.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

16.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), 61. člen.

16.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v evidenci o zdravstvenih pregledih delavcev:

" osebe, ki v OŠ Valentina Vodnika opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi,

" osebe, ki v OŠ Valentina Vodnika opravljajo delo na kakršni koli drugi pravni podlagi,

" osebe, ki v OŠ Valentina Vodnika opravljajo delo zaradi usposabljanja.

16.5. Vrste osebnih podatkov:

ime in priimek, EMŠO, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), izobrazba, poklic, datum začetka zaposlitve pri trenutnem delodajalcu, naziv trenutnega delovnega mesta in datum pričetka opravljanja dela na tem delovnem mestu ter opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja: opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca), zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca (izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede);

16.6. Namen obdelave:

urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.

16.7. Rok hrambe:

trajno

16.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

16.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci zavoda,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov.

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

16.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

16.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dokumenti se hranijo v mapi, ki se nahajajo v zaklenjeni omari v tajništvu šole. Dostop do podatkov, ki se hranijo v elektronski obliki, je avtoriziran.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

16.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

16.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

16.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke osebnih podatkov:

tajnica OŠ Valentina Vodnika

17. KATALOG EVIDENCE O NEZGODAH PRI DELU

17.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o nezgodah pri delu

17.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

17.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), 61. člen.

17.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

delavci OŠ Valentina Vodnika, ki so utrpeli nezgodo pri delu.

17.5. Vrste osebnih podatkov:

a) podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO, oz . datum rojstva, kadar oseba nima EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja;

b) podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe delodajalca.

17.6. Namen obdelave:

urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.

17.7. Rok hrambe:

trajno.

17.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

17.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci zavoda,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov. Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov OŠ Valentina Vodnika,

" Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

" Inšpektorat RS za delo,

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

17.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

17.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dokumenti se hranijo v osebnih mapah zaposlenih in v registratorju, ki se nahajajo v omari v tajništvu šole.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

17.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

17.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

17.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje evidence o nezgodah pri delu in obdelavo podatkov:

tajnica OŠ Valentina Vodnika, ravnateljica

18. KATALOG EVIDENCE O USPOSABLJANJU ZA VARSTVO PRED POŽAROM

18.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o usposabljanju za varstvo pred požarom

18.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

18.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.), 10. člen, v povezavi z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), 21. člen.

18.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen v OŠ Valentina Vodnika.

18.5. Vrste osebnih podatkov:

a) podatki o osebah, ki se usposabljajo:

ime in priimek, datum rojstva, podatki o delovnem mestu ter o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delovno mesto, v povezavi s slednjim podatke o osnovnem in periodičnem usposabljanju za varstvo pred požarom in o morebitnem usposabljanju v primeru premestitve na drugo delovno mesto, podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pred požarom, podatki o uspešnosti preizkusa znanja in usposobljenosti po končanem usposabljanju;

b) podatki o izvajalcu usposabljanja:

seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije).

18.6. Namen obdelave:

urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.

18.7. Rok hrambe:

10 let.

18.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

18.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci zavoda,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov,

" izvajalci usposabljanja,

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

18.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

18.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dokumenti v zvezi z usposabljanjem za varstvo pred požarom se hranijo v registratorju v zaklenjeni omari v tajništvu 2 šole.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

18.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

18.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

18.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke osebnih podatkov:

tajnica OŠ Valentina Vodnika

19. KATALOG EVIDENCE ZAKLJUČENIH POSTOPKOV ZA ZASEDBO PROSTIH DELOVNIH MEST

19.1. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca zaključenih postopkov za zasedbo prostih delovnih mest

19.2. Podatki o upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084342000

19.3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT), 48. člen.

19.4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

vse osebe, ki so oddale vlogo za zasedbo razpisanega delovnega mesta.

19.5. Vrste osebnih podatkov:

ime in priimek, datum rojstva, prebivališče, telefonska številka, elektronski naslov, izobrazba, podatki o opravljenem strokovnem izpitu, podatki o delovnih izkušnjah ter drugi osebni podatki, ki jih kandidati posredujejo v svojih vlogah in življenjepisih.

19.6. Namen obdelave:

zagotavljanje zakonitosti izbirnega postopka.

19.7. Rok hrambe:

Vloge in življenjepisi in ostala zbrana dokumentacija se uniči po preteku 30 dni od zaključitve izbirnega postopka.

19.8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov:

Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

19.9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

" pooblaščeni delavci OŠ Valentina Vodnika,

" delavci zavoda, ki lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke iz evidence in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov,

" na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

19.10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

19.11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika, sprejetem dne 1. 6. 2018.

19.12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

19.13. Podatki o zastopniku :

Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).

19.14. Pooblaščeni delavec zavoda za vodenje in obdelavo zbirke osebnih podatkov:

tajnica OŠ Valentina Vodnika

Ljubljana, 1. 6. 2018

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..