Izbrani šport (nogomet )

Skrbeli bomo še za:
• telesni razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
• spoznavanje pravil nogometne igre v vseh sistemih igranja,
• spoštovanje omenjenih pravila igre,
• razumevanje vpliva nogometa na organizem,
• spodbujanje medsebojnega sodelovanja in zdrave tekmovalnosti,
• spoštovanje pravil športnega obnašanja – fair playa.

Medpredmetna povezava:
• biologija - spremljanje in delovanje človekovega telesa v gibanju in mirovanju. Ocena pri nogometu bo sestavljena in praktičnega in teoretičnega dela;
• teoretičen del: izdelava skupinske seminarske naloge (vsebina bo poljubna glede na predelano snov ( nogomet),
• praktični del: ocenjevanje nogometne igre.

Z izbranimi programi uresničujemo splošne cilje izbirnih predmetov:
• skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje (splošna kondicijska priprava, kakovostno preživljanje prostega časa, ravnovesja med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, sposobnost prenašanja naporov, kompenzacija negativnih učinkov sodobnega življenja, zdrava prehrana, skrb za telesno držo in skladno postavo;
• usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj,
• krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase,
• oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, spoštovanju športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanju drugačnosti);
• razumevanje pozitivih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad,
• pozitivno doživljanje športa, ki krepi posameznika.

Za vadbo nogometa na izbirni vsebini ni pomembno dobro znanje nogometnih elementov (predznanje smo že usvojili pri urah športne vzgoje). Nogomet bomo izvajali v telovadnici, kjer bomo imeli odlične pogoje za delo.
Poudarek dela bo predvsem na spopolnjevanju osnovnih in specialnih tehničnih elementov nogometa skozi igro.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..