DEJAVNOSTI

V okviru podaljšanega bivanja se izvajajo naslednje dejavnosti:
- samostojno učenje;
- ustvarjalno preživljanje prostega časa;
- sprostitvena dejavnost;
- prehrana (kosilo, popoldanska malica).

Samostojno učenje

Samostojno učenje je dejavnost v okviru katere poteka:
- usmerjanje in navajanje na samostojno učenje;
- opravljanje domačih nalog;
- razširjanje in poglabljanje znanja;
- pomoč učencem s težavami (individualno delo, direktna in indirektna pomoč).

Ustvarjalno preživljanje prostega časa

Pri ustvarjalnem preživljanju prostega časa je poudarek na zadovoljevanju in razvijanju interesov pri učencih. Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki naj imajo določen cilj, ob čemer upošteva in omogoča razvoj njihovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti: spoznavnem, telesno-gibalnem, socialnem, čustvenem, motivacijskem, estetskem in moralno-etičnem.

Različne dajavnosti:
- likovno-oblikovalne dejavnosti,
- dramske dejavnosti,
- plesne dejavnosti,
- glasbene dejavnosti,
- avdio-vizualne dejavnosti.

Ustvarjalno preživljanje prostega časa poteka v matični učilnici, igralnici, video učilnici, šolski avli, likovni učilnici, računalniški učilnici, knjižnici, telovadnici, igralnici in na šolskem igrišču.

Sprostitvena dejavnost

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. Sprostitvene aktivnosti se morajo časovno ujemati z biološko manjšo aktivnostjo\sposobnostjo učencev, zato so organizirane neposredno po kosilu. V tem času imajo učenci čas za počitek in nabiranje novih moči za delo. Učitelj je odgovoren za zagotovitev pogojev za sprostitev in pri tem učence spodbuja, jim svetuje, se dogovarja in sodeluje z njimi. V tem času učenci nimajo učnih obveznosti in omogočeno jim je ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovi izbiri.

Sprostitvena dejavnost poteka v matični učilnici, igralnici, šolski avli, knjižnici in na šolskem igrišču.

Prehrana

Prehrana je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja in higieni. Kosilo poteka v mali (1. razred) in veliki jedilnici.

V okviru podaljšanega bivanja imajo otroci na voljo tudi POPOLDANSKO MALICO. Popoldanska malica običajno poteka v matični učilnici razreda, v primeru lepega vremena pa tudi na klopeh zunanjega igrišča.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..