RAZISKOVANJE ŽIVIH BITIJ V DOMAČI OKOLICI:

Pri tem predmetu učenci spoznajo:
• odnose med živimi bitji in njihovim okoljem ter načine onesnaževanja kopnega, vode in zraka,
• vpliv tehnologij, tehnik in drugih dejavnosti sodobnega gospodarjenja na naravne ekosisteme in bivalno okolje človeka,
• naravno dediščino svoje okolice in se seznanijo z načini ogrožanja naravnih ekosistemov (onesnažena voda, zrak, odpadki),
• ekosisteme, ki obdajajo šolo (gozd, travnik, bajer, potok, polje, vrt, park ...).
Naučijo se primerjati pestrost živih bitij v naravnem in umetnem okolju. Teoretske osnove vsebin se prepletajo z metodami neposrednega opazovanja ter laboratorijskega in terenskega dela, ki omogoča učencem aktivno pridobivanje znanja in vzpostavljanje neposrednega stika z živimi bitji v naravi. Pri tem učenci utrjujejo, pridobivajo in poglabljajo osnovno znanje o živem svetu ter dogajanjih v okolju, kar je pomembno za razumevanje ekoloških zakonitosti in okoljevarstvene problematike.
Del pouka se bo izvajal v učilnici, kjer bo delo potekalo aktivno v obliki skupin ali dvojic. Večji del pouka bo potekal na terenu in v laboratoriju, kjer bodo učenci preko nabranega materiala prepoznavali in spoznavali žive organizme.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..