fizika1. OPREDELITEV PREDMETA

Predmet bo učence seznanil z nekaterimi temeljnimi zakonitostmi fizike in drugimi naravoslovnimi predmeti, tako da bodo učenci sami izvajali preproste poskuse ali opazovali dogajanja v naravi in jih naravoslovno razložili. S preprostimi poskusi ali opazovanji, kjer so teme pogosto povezane z vsakdanjim življenjem, želimo pri učencih vzbuditi zanimanje za naravoslovje in jih spodbuditi k razmišljanju o vsakdanjih uporabah fizikalnih spoznanj ter o medsebojnih vplivih med okoljem in človekom.

2. CILJI PREDMETA

Cilji predmeta segajo na spoznavno področje: učenci se bodo naučili razumeti pojave v neživi naravi, jih opazovati in meriti nekatere preproste fizikalne količine. Spoznali bodo raznolikost pojavov v ozračju (vreme in oblaki), na tleh (padavine, snežna odeja), v tleh, v tekočih in stoječih vodah. Spoznali bodo osnovne fizikalne količine, ki jih je mogoče izmeriti v okolju, in ugotovili, da je meritve treba interpretirati. Spoznali bodo, kako se energija v okolju pretvarja v različne oblike in kako jo je mogoče uporabljati. In še marsikaj.
Delo v okviru posameznih projektov se večinoma opravlja individualno, nekatere vaje pa opravlja skupina učencev ali pa skupina ob sodelovanju učitelja. Skupinsko delo pri posameznih poskusih naj bi spodbujalo samoorganiziranost skupin in funkcionalno delitev dela ob projektu. Nekatere vaje je mogoče opraviti samo v naravnem okolju, nekaj pa je takšnih, da učenci dobijo pri pouku le navodilo, kako naj vajo (npr. opazovanje) opravljajo v tednu med vajama. Učenci, ki izvajajo poskus ob svojem delu, delajo zapiske, zapisujejo si potek dogajanja in rezultate. Za nekaj vaj je potrebna predhodna priprava v šoli, samo opazovanje ali meritev pa se pozneje opravi v naravi.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..