Delo z učenci priseljenci

Učenci priseljenci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolišu.

Na podlagi 10. člena Zakona o osnovni šoli imajo otroci, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Zakon o osnovni šoli v 44. členu navaja, da v primeru vpisa oz. vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem upoštevamo predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost otroka. Šola pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo poznavanje slovenskega jezika.

Opravljeno izobraževanje v tujini se dokazuje z izvirnikom tuje listine o izobraževanju, ki ga šola po vpogledu in prepisu podatkov vrne otrokovim staršem/skrbnikom. Izvirniku listine o izobraževanju se priloži tudi sodno overjen prevod tuje listine o izobraževanju v slovenski jezik.

Šola pred vključitvijo v izobraževanje z otrokom in njegovimi starši/skrbniki  opravi informativni razgovor, v katerem pridobi informacije, vezane na otrokovo dosedanje izobraževanje in druge informacije, pomembne za nadaljnje šolanje.

Učenje slovenskega jezika

Za učence, katerih materni jezik ni slovenski, ob vključitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji šola v prvem letu organizira dodatne ure slovenščine (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ, 43. c člen). Le-te se izvaja po učnem načrtu za začetni pouk slovenščine za učence priseljence.

Učencem se nudi tudi podpora v smislu metodičnih in didaktičnih prilagoditev pri učenju učnih predmetov.

Prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom

Na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (15. člen) se lahko za učenca priseljenca iz druge države v dogovoru s starši med šolskim letom prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo.

O prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom it tega člena odloči učiteljski zbor. Prilagoditve ocenjevanja se učencu priseljencu upoštevajo največ dve leti po vključitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji.

Napredovanje

Po Zakonu o osnovni šoli (69. člen) so lahko učenci priseljencev iz drugih držav ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v naslednji razred. O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Po Zakonu o osnovni šoli (64. člen) učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu NPZ prostovoljno.

Dostopnost