Štipendije

Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS št. 99/2013) lahko najdete na naslednjem spletnem naslovu: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139

  Namen Pogoji Kdo dodeli štipendijo

Državna štipendija

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

pomoč dijakom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin – družinski dohodki (določena meja za pridobitev štipendije) – Center za socialno delo (uveljavljanje pravic iz javnih sredstev)

Zoisova štipendija

 

https://www.srips-rs.si/stipendije/zois

kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti

– lahko pridobi dijak (bodoči dijak prvega letnika srednje sole), ki je dosegel izjemni dosežek in je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,70 

– v primeru, da se na javni razpis prijavi več vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, so do Zoisove štipendije upravičeni vlagatelji, ki so dosegli višjo povprečno oceno ali več točk za izjemne dosežke

– dodeli Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na osnovi javnega razpisa, ki je objavljen junija na njihovi spletni strani

Kadrovska štipendija

https://www.gov.si/teme/kadrovske-stipendije/

 

https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije

dijakom zagotovi zaposlitev po končanem šolanju – pogoje določi delodajalec – delodajalci (razpisane štipendije so objavljene na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS)

Štipendija za deficitarne poklice

 

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne

namenjena dijakom, ki se izobražujejo na programih, ki so opredeljeni kot deficitarni – izobraževanje na programu, ki je opredeljen kot deficitaren – dodeli Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na osnovi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko leto
Dostopnost